ประวัติของโบสถ์ Notre Dame Cathedral ในฝรั่งเศส

หนึ่งในโบสถ์ที่มีความสวยงาม เป็นเอกลักษณ์จนน่าตกตะลึง โบสถ์ Notre Dame Cathedral เป็นอาสนวิหารประจำอัครมุขมณฑลแห่งปารีส โดยโบสถ์นี้ตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกของกรุงปารีส ชื่อของโบสถ์ คำว่า Notre Dame แปลว่า แม่พระ โดยเป็นคำที่ชาวคริสต์ผู้นับถือนิกายคาทอลิก ใช้เรียกพระนางมารีย์

ปัจจุบันโบสถ์ Notre Dame Cathedral ก็ยังใช้เป็นโบสถ์สำหรับชาวคริสต์โรมันคาทอลิก รวมทั้งเป็นสถานที่ตั้งคาเทดราของอาร์ชบิชอปแห่งปารีส โบสถ์ Notre Dame Cathedral จัดกันว่าเป็นโบสถ์ที่มีความสวยงามอย่างยิ่งยวด ใช้การออกแบบ Gothic สไตล์ฝรั่งเศส โดยโบสถ์นี้ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ผ่านฝีมืออันวิจิตรของ Eugène Viollet-le-Duc ผู้เป็นสถาปนิกคนดังที่สุดคนหนึ่งของฝรั่งเศส

การก่อสร้างได้รับการออกแบบสไตล์ Gothic จัดเป็นอาสนวิหารแรกที่ออกแบบในสไตล์นี้ นอกจากนี้การก่อสร้างก็ทำมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ยุค Gothic ทั้งในเรื่องของ ประติมากรรม และหน้าต่างซึ่งประดับกระจกสวยงาม ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะแบบ Naturalism ทำให้มีความแตกต่างจากศิลปะ Romanesque ซึ่งสร้างขึ้นก่อนหน้านั้น  

Notre Dame Cathedral เป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างแรกที่ใช้ การก่อสร้างตามแบบเดิมปราศจากกำแพงค้ำยัน รอบอาสนวิหารทั้งบริเวณร้องเพลงสวด รวมทั้งรอบบริเวณกลางโบสถ์ เพราะฉะนั้นเมื่อเริ่มก่อสร้างกำแพงโบสถ์สูงขึ้น ย่อมทำให้กำแพงเกิดรอยร้าวเนื่องจากน้ำหนักของสิ่งก่อสร้าง ด้วยเหตุที่ว่าสถาปนิกสมัย Gothic จะเน้นสร้างสิ่งก่อสร้างสูง บาง และโปร่ง พอสร้างโบสถ์สูงขึ้นไปมาก ทำให้กำแพงไม่อาจรับน้ำหนัก รวมทั้งทนรับความกดดันของกำแพงและความหนักของหลังคาได้ ส่งผลให้กำแพงโก่งและปรากฏถึงรอยร้าว ด้วยเหตุนี้ทางสถาปนิกจึงหาวิธีแก้ไข ด้วยการเสริมกำแพงค้ำยันให้กางออกไปบริเวณด้านนอก เพื่อให้กำแพงค้ำยันนี้ช่วยค้ำกำแพงตัวโบสถ์เอาไว้ เมื่อสร้างส่วนนี้ขึ้นแล้วย่อมก่อให้เกิดประโยชน์แก่การใช้สอย แถมยังใช้เป็นเครื่องตกแต่งซึ่งทำให้ตัวโบสถ์โดยรวมมีความสวยงามขึ้นด้วย เพราะฉะนั้นวิธีแก้ไขปัญหาดังกล่าว เลยกลายเป็นเอกลักษณ์ของโบสถ์ซึ่งสร้างแบบ Gothic ไปในตัว

ต่อมาในปี ค.ศ. 1793 ในช่วงปฏิวัติฝรั่งเศส โบสถ์แห่งนี้ก็ได้รับความเสียหายจากการปะทะอย่างรุนแรง ความสวยงามของประติมากรรมอันเก่าแก่ ก็ถูกทำลายไปเป็นจำนวนมาก ทำให้ Notre Dame Cathedral ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19 ด้วยการดำเนินงานด้วยความประณีต จึงทำให้โบสถ์กลับกลายมีสภาพเหมือนก่อนหน้าจะถูกทำลาย

ณ ปัจจุบันนี้ Notre Dame Cathedral กลายเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ชิ้นสำคัญในกรุงปารีส มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจมากมาย ภายในวิหารมีรูปปั้นรวมทั้งภาพจิตรกรรมโบราณที่บอกเล่าเรื่องราวของพระแม่มารี มีบันไดมากถึง 387 ขั้นคุณสามารถเดินขึ้นไปเพื่อไปชมความงามจากยอดของโบสถ์ได้