ประวัติศาสนาคริสต์ในประเทศไทย

ศาสนาคริสต์ เป็นศาสนาที่มีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆของโลก อีกทั้งยังเป็น 1 ใน 5 ศาสนาซึ่งอยู่ในประเทศไทย โดยมีกรมการศาสนาให้การรับรอง การเผยแพร่ศาสนาคริสต์ในประเทศไทย เริ่มจากผู้เผยแพร่ชาวยุโรป เป็นกลุ่มแรกที่นำเข้ามาเผยแผ่ และในปัจจุบันนี้ทั่วทั้งโลกมีจำนวนศาสนิกชนมากที่สุดเป็นอันดับสาม 3

จากข้อมูลในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2557 มีจำนวนของผู้นับถือศาสนาคริสต์ราวๆ 617,492 คน เท่ากับ 1.1 % ของประชากรจำนวน 56,657,790 คน โดยแบ่งออกเป็นนิกาย Roman catholic และนิกาย ด้วยProtestantism เกือบเท่ากัน นอกจากนี้ผลสำรวจในปี พ.ศ. 2558 พบว่าผู้นับถือศาสนาคริสต์ในประเทศไทย มีจำนวน 814,508 คน เท่ากับ 1.2712% ซึ่งแบ่งออกเป็น นิกาย Protestantism 444,372 คน นิกาย Roman catholic 369,636 คน

การเผยแพร่ศาสนาคริสต์นิกาย Roman catholic ในประเทศไทย

ศาสนาคริสต์เข้ามาพร้อมกับการล่าอาณานิคมของลัทธิจักรวรรดิ เช่น ชาวโปรตุเกส , ชาวสเปน , ชาวดัตช์ ซึ่งกำลังเข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากความต้องการทางการเมืองและเศรษฐกิจแล้ว ก็ยังมีจุดประสงค์ในการเผยแพร่ศาสนาคริสต์อีกด้วย

ต่อมาฝรั่งเศสเข้ามาตีเมืองขึ้นในประเทศแถบอินโดจีน ทั้งโดยทั้งล่าเมืองพร้อมเผยแพร่ศาสนาไปพร้อมๆกัน แต่ก็ไม่ค่อยประสบผลสำเร็จเท่าไหร่ ส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากการแสวงหาผลประโยชน์ทางการเมืองผู้ปกครองในสมัยนั้น จึงทำให้ผู้คนในประเทศเหล่านั้นตั้งธงในใจว่าการเผยแพร่ทางศาสนานี้ต้องมีเจตนาแอบแฝงเป็นแน่แท้ ในขณะเดียวกัน การที่ประเทศไทยสามารถรอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นได้ เหตุผลหนึ่งก็มาจากการเปิดเสรีในเรื่องของศาสนา จึงทำให้ช่วยลดความรุนแรงทางการเมืองได้เป็นอย่างดี

การเผยแพร่ศาสนาคริสต์นิกาย Protestantism ในประเทศไทย

Protestantism กลุ่มแรกที่เข้ามาประเทศไทย คือศิษยาภิบาล 2 ท่าน ได้แก่  Rev. Karl Fredrich Augustus Gutzlaff ชาวเยอรมัน จาก Netherlands Missionary Society และ  Rev. Jacob Tomlin ชาวอังกฤษ จาก London Missionary Society เดินทางมาถึงประเทศไทยเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม ค.ศ. 1828 ศิษยาภิบาล 2 ท่านนี้ ร่วมมือร่วมใจช่วยกันเผยแพร่ศาสนาด้วยความอดทน

หลังจากนั้นต่อมาจึงมีศาสนาจารย์จาก A. B. C. F. M เข้ามาร่วมแรงอีกทาง ในจำนวนของนักเผยแพร่ศาสนาที่เข้ามานั้น ผู้ที่มีสัมพันธภาพอันดีงามรวมทั้งยาวนานที่สุดระหว่างชาวไทยกับศาสนาคริสต์ คือ Rev. Dan Beach Bradley, M. D. หรือที่คนไทยรู้จักกันดีในชื่อ หมอบรัดเลย์ ซึ่งท่านเป็นมิชชันนารีคณะ Presbyterianism ตลอดเวลาที่ท่านอาศัยอยู่ในประเทศไทยท่านได้สร้างคุณงามความดีไว้มากมาย โดยเฉพาะในเรื่องของการแพทย์และการพิมพ์ เช่นรักษาไข้ทรพิษ , อหิวาตกโรค , ทดลองปลูกฝีดาษให้กับประชาชนคนไทย , เป็นผู้สร้างโรงพิมพ์ในประเทศไทยครั้งแรก เป็นต้น