เราจะได้อะไรจากการอ่านคำภีร์ไบเบิล

คัมภีร์ไบเบิลหรือคนที่นับถือศาสนาคริสต์มักเรียกกันว่าพระคัมภีร์คือหลักคำสอนของพระเยซูที่ได้มีการบันทึกเอาไว้เป็นแนวทางสำหรับคริสตศาสนิกชนทุกๆ คนให้ดำเนินตามแบบแผนของพระคัมภีร์ที่ได้มีการบัญญัติกฎระเบียบต่างๆ เอาไว้อย่างชัดเจน แม้ว่าหลักคำสอนพื้นฐานของทุกๆ ศาสนาจะสอนให้คนเราทุกคนเป็นคนดีแต่ก็ยังมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกมากมายที่แต่ละศาสนาใช้วิธีการต่างกัน เมื่อเป็นเช่นนี้หากใครที่เคยได้อ่านคัมภีร์ไบเบิลก็จะได้แนวทางอะไรดีๆ ไปอีกเยอะเหมือนกัน

สิ่งที่ได้รับจากการอ่านคัมภีร์ไบเบิล

  1. พระคัมภีร์ทำให้เราได้สำนึกผิดเมื่อกระทำบาป – การได้อ่านคัมภีร์ไบเบิลจะทำให้เราทุกคนได้เห็นความผิดหรือบาปอย่างชัดเจนที่สุด เกิดความสำนึกในตัวเองเกี่ยวกับการทำบาปของเรา ทำให้รู้สึกทุกข์ถึงบาปที่ได้กระทำหรือจะกระทำด้วยการขอกลับคืนดีต่อพระเจ้า พร้อมกับการล้างปากที่ว่าจะไม่ทำอีกต่อไปในชีวิตของเรา
  2. การศึกษาพระคัมภีร์จะทำให้เกิดความหวังขึ้นกับตัวเรา – ความหวังคือสิ่งประทานอันสมบูรณ์สูงสุดจากพระผู้เป็นเจ้า จะมีอยู่ท่ามกลางผู้ที่มีความเชื่อเพียงเท่านั้น พระคัมภีร์เป็นพระวาจาหรือคำสอนจากพระเจ้า ผู้ที่เชื่อและปฏิบัติตามก็จะพบกับความหวังที่เป็นพระวิญญาณจากพระเจ้าที่ได้ปรากฏในพระวจนะของพระองค์ในพระคัมภีร์
  3. การศึกษาพระคัมภีร์ช่วยให้เกิดสันติสุข – ผู้ที่เข้าใจและรู้ในพระวจนะของพระเจ้าจะเกิดความรู้สึกยินดีปีติและมั่นคงที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของความรักของพระเจ้าซึ่งมีต่อเขามากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้เขาได้พบกับโอกาส ได้พบกับสันติสุขกับพระเจ้าที่ถือว่าเป็นสันติสุขของมนุษย์ทุกคนทั่วโลกต่างก็พยายามค้นหา สันติสุขดังกล่าวนี้จะค้นพบได้เพียงที่เดียวก็คือพระคัมภีร์ไบเบิล
  4. การศึกษาพระวจนะของพระเจ้าจะทำให้สามารถกำจัดปัญหาต่างๆ ในชีวิตของเราได้เป็นอย่างดี – สำหรับใครก็ตามที่ได้มีโอกาสศึกษาพระคัมภีร์จะพบได้ทันทีว่าทุกปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตพระคัมภีร์ได้มีการบอกวิธีการแก้ไขเอาไว้ทั้งหมดแล้วทุกข้อ หากได้มีการปฏิบัติตามพระวาจาของพระเจ้า มีความเชื่อ ความไว้วางใจในตัวของพระองค์อย่างแน่วแน่แท้จริง ปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวเองทั้งหมดก็จะถูกให้ความช่วยเหลือโดยพระเจ้า

การเข้าใจในศาสนาคริสต์และการเรียนรู้พระคัมภีร์ไบเบิลก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ชีวิตของเราสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ เมื่อเป็นเช่นนี้การทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งจะช่วยให้ชีวิตมีความสุขมากขึ้นอีกหลายเท่าตัว