โรมันคอทอลิก หรือ พระศาสนจักรคอทอลิก คืออะไรมีประวัติความเป็นมาอย่างไร

พระศาสนจักรคาทอลิก ในภาษาอังกฤษเรียกว่า Catholic Church หรือคนไทยจะรู้จักกันดีในชื่อ โรมันคาทอลิก ภาษาอังกฤษ คือ Roman Catholic Church เป็นคริสตจักรขนาดใหญ่ที่สุด โดยมีศาสนิกชนนับถือมากกว่าพันล้านคน มีพระสันตะปาปาเป็นประมุขของศาสนา โดยมีหน้าที่หลัก ได้แก่ การแสดงข่าวดีของพระเยซู , โปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ , ปฏิบัติกิจเมตตา ผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์นิกาย Roman Church จะเรียกตนเองว่า คริสตัง

Roman Catholic เป็นสถาบันทางศาสนาที่มีความเก่าแก่ที่สุดในโลก อีกทั้งยังมีบทบาทสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์ของอารยธรรมตะวันตก Roman Catholic มีคำสอนอันแน่วแน่ คือ Roman Catholic เป็นคริสตจักรอันแท้จริงเพียงสถาบันเดียวซึ่งก่อตั้งจากพระเยซูแท้ๆ  ซึ่งมีมุขนายกเป็นผู้สืบทอดมาจากอัครทูตของพระองค์ อีกทั้งยังมีพระสันตะปาปาซึ่งสืบตำแหน่งมาจาก Saint Peter โดย ชาว Catholic ถือว่าตนเองเป็นคริสตจักรของแท้ดั้งเดิม มุ่งเน้นไปที่การสอนอย่างถูกต้อง มีความศรัทธาและศีลธรรมอย่างไม่มีข้อผิดพลาด นอกจากนี้ศาสนจักรยังมุ่งเน้นไปที่ความสำคัญของพิธีบูชาขอบพระคุณ , สอนว่าขนมปังและเหล้าองุ่นเมื่อเสกแล้วจะเปลี่ยนเป็นพระมังสะและพระโลหิตจริงของพระเยซู อีกทั้งยังให้ความสำคัญแก่พระ The Blessed Virgin Mary เป็นพิเศษ มีความเชื่อว่าพระแม่ได้รับเกียรติให้ขึ้นสวรรค์หลังจากมรณกรรม

โดยชื่อของ Roman Catholic ได้มาจากประเพณีซึ่งตั้งกรุง Rome เป็นจุดรวมของคริสต์ศาสนา อีกทั้งยังเป็นที่อยู่ของสำนักของสันตะปาปา โดยดำรงตำแหน่งเป็นสังฆราชแห่งกรุงโรมรวมทั้งเป็นหัวหน้าใหญ่ของสังฆราชทั่วโลก ทำให้กลายเป็นหัวหน้าของคริสต์ศาสนนิกชน Roman Catholic ทั่วโลกอีกด้วย

ส่วนคำว่า Catholic แปลว่า Universal เปรียบได้ดั่งกับศาสนาซึ่งเป็นสากลสำหรับทุกคนจากทุกเชื้อชาติ , ทุกชั้นในสังคม คริสต์ศาสนนิกชน Roman Catholic จะไม่ถือว่าตัวเองเป็นนิกาย  แต่ยึดถือว่าตัวเองเป็นคริสต์ศาสนาของจริงผู้ซึ่งสืบทอดมาจากอัครสาวก รวมทั้งถือว่าเป็นศาสนจักรของพระเยซูอันแท้จริง

การปกครองของศาสนจักรคาทอลิก

Roman Catholic มีการวางกฎ ระเบียบในเรื่องของการบริหารทั้งของศาสนจักรและวินัยของสงฆ์ อย่างเข้มงวด ในการบริหาร มีผู้นำสูงสุด ได้แก่ สันตะปาปา หรือ Pope ผู้ประจำการแห่งกรุงโรม ตำแหน่งรองลงมา คือ Cardinals เปรียบได้กับผู้ช่วยของสันตะปาปา Cardinals ถูกคัดเลือกอย่างเข้มงวดมาจากประเทศต่าง เพื่อเดินทางมาทำหน้าที่บริหารโดยตรง ณ Vatican

ส่วนการปกครองศาสนาคริสต์ Roman Catholic ในประเทศไทย ได้แบ่งออกเป็นดังนี้

  • 2 อัครสังฆมณฑล
  • 8 สังฆมณฑล
  • อัครสังฆราช และสังฆราช ทั้งหมด10 องค์

ท่านทั้งหลายเหล่านี้รวมกันเป็นสภาพระสังฆราช โดยขึ้นตรงต่อพระสันตะปาปา ณ กรุงโรม