ประวัติของโบสถ์ Notre Dame Cathedral ในฝรั่งเศส

August 14, 2018 admin 0

หนึ่งในโบสถ์ที่มีความสวยงาม เป็นเอกลักษณ์จนน่าตกตะลึง โบสถ์ Notre Dame Cathedral เป็นอาสนวิหารประจำอัครมุขมณฑลแห่งปารีส โดยโบสถ์นี้ตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกของกรุงปารีส ชื่อของโบสถ์ คำว่า Notre Dame แปลว่า แม่พระ โดยเป็นคำที่ชาวคริสต์ผู้นับถือนิกายคาทอลิก ใช้เรียกพระนางมารีย์ ปัจจุบันโบสถ์ Notre Dame Cathedral ก็ยังใช้เป็นโบสถ์สำหรับชาวคริสต์โรมันคาทอลิก รวมทั้งเป็นสถานที่ตั้งคาเทดราของอาร์ชบิชอปแห่งปารีส โบสถ์ Notre Dame […]

ประวัติขององค์พระเยซูพระเจ้าของศาสนาคริสต์

August 14, 2018 admin 0

พระเยซู  หรือ Jesus of Nazareth ท่านเป็นชาวยิวโดยกำเนิด ผู้ซึ่งเป็นศาสดาแห่งศาสนาคริสต์ โดยบรรดาผู้ศรัทธา เรียกขานพระองค์ว่า พระเยซูคริสต์ ท่านคือพระผู้ช่วยให้รอด เป็นพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า อีกทั้งยังเป็นพระเจ้าพระบุตรที่เป็นพระบุคคลหนึ่งในพระตรีเอกภาพ จากบันทึกในคัมภีร์ไบเบิล มีตอนที่เล่าขานว่า พระเยซูทรงแสดงปาฏิหาริย์ในการรักษาคนตาบอดให้กลับมามองได้อีกครั้ง ช่วยรักษาคนพิการให้หายจากความไม่สมประกอบ เพียงตรัสว่า บาปของเจ้าได้รับการให้อภัยแล้ว หลังจากที่พระเยซูสิ้นพระชนม์ อันเนื่องมาจากถูกทรมานอย่างโหดเหี้ยม ท่านก็ได้ฟื้นขึ้นหลังจากสิ้นพระชนม์ได้เพียง 3 วัน และเสด็จกลับสู่สวรรค์ […]