ประวัติศาสนาคริสต์ในประเทศไทย

April 10, 2018 admin 0

ศาสนาคริสต์ เป็นศาสนาที่มีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆของโลก อีกทั้งยังเป็น 1 ใน 5 ศาสนาซึ่งอยู่ในประเทศไทย โดยมีกรมการศาสนาให้การรับรอง การเผยแพร่ศาสนาคริสต์ในประเทศไทย เริ่มจากผู้เผยแพร่ชาวยุโรป เป็นกลุ่มแรกที่นำเข้ามาเผยแผ่ และในปัจจุบันนี้ทั่วทั้งโลกมีจำนวนศาสนิกชนมากที่สุดเป็นอันดับสาม 3 จากข้อมูลในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2557 มีจำนวนของผู้นับถือศาสนาคริสต์ราวๆ 617,492 คน เท่ากับ 1.1 % ของประชากรจำนวน 56,657,790 […]

โรมันคอทอลิก หรือ พระศาสนจักรคอทอลิก คืออะไรมีประวัติความเป็นมาอย่างไร

April 10, 2018 admin 0

พระศาสนจักรคาทอลิก ในภาษาอังกฤษเรียกว่า Catholic Church หรือคนไทยจะรู้จักกันดีในชื่อ โรมันคาทอลิก ภาษาอังกฤษ คือ Roman Catholic Church เป็นคริสตจักรขนาดใหญ่ที่สุด โดยมีศาสนิกชนนับถือมากกว่าพันล้านคน มีพระสันตะปาปาเป็นประมุขของศาสนา โดยมีหน้าที่หลัก ได้แก่ การแสดงข่าวดีของพระเยซู , โปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ , ปฏิบัติกิจเมตตา ผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์นิกาย Roman Church จะเรียกตนเองว่า […]

ประวัตินิกายโปรเตสแตนต์ในศาสนาคริสต์

April 10, 2018 admin 0

นิกาย Protestantism เป็นอีกนิกายหนึ่งของชาวคริสต์ ซึ่งนิกายนี้มีจุดเริ่มต้นอยู่ ณ ประเทศเยอรมนี ในต้นคริสต์ศตวรรษที่ 16 มีจุดประสงค์ในการตั้งก็คือเพราะไม่เห็นด้วยกับหลักความเชื่อรวมทั้งวิธีปฏิบัติต่างๆแบบ Roman catholic โดยเฉพาะในเรื่อง ความรอด , การชอบธรรม , คริสตจักรวิทยา นอกจากนี้ Protestantism ยังทำการแบ่งนิกายออกเป็นหลายคริสตจักรย่อย แน่นอนว่ามีหลักความเชื่อแตกต่างกันออกไปอีก แต่ตามทั่วไปแล้วจะยอมรับหลักการหลักแบบเดียวกันคือ มนุษย์จะเป็นคนมีความชอบธรรมในตนเองได้ ก็ต่อเมื่ออาศัยความศรัทธาที่มีต่อพระเจ้าผ่านทางความเชื่อเท่านั้น รวมทั้งมีความเชื่อว่า […]

จัดอันดับโบสถ์คริสต์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

April 10, 2018 admin 0

โบสถ์คริสต์ จัดเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ใช้ในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ ซึ่งมีความแตกต่างกันไปในแต่ล่ะแห่ง บางแห่งมีขนาดเล็ก บางแห่งมีขนาดใหญ่ บางแห่งตกแต่งอย่างเรียบง่าย ส่วนบางแห่งก็ตกแต่งด้วยความวิจิตรอันสุดบรรจง วันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าโบสถ์คริสต์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ประเทศไหนกันบ้าง Milan Cathedral , Milan , Italy วิหาร Milan ในเมือง Milan ประเทศอิตาลี นอกจากจะมีขนาดใหญ่แล้ว ยังเป็นหนึ่งในตัวอย่างอันดีที่สุดของสถาปัตยกรรมแบบโกธิก มียอดแหลม 135 แห่ง มีความสูง […]

จัดอันดับโบสถ์คริสต์สวยที่สุดในโลก

April 10, 2018 admin 0

โบสถ์ เป็นศาสนสถานที่รวบรวมเอาทั้ง ความเชื่อ ความหวัง และความศรัทธาของมนุษย์เข้าไว้ด้วยกัน นอกจากนี้ในแต่ละโบสถ์ยังเต็มไปด้วยงานศิลปะและสถาปัตยกรรมอันแตกต่างกัน จนก่อเกิดเป็นความสวยงามอันทรงคุณค่าที่น่าอนุรักษ์ไว้ บางโบสถ์ถึงกับได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกจากองค์กร UNESCO วันนี้เราอยากมาเชิญชวนเพื่อนๆให้ไปรับชมกับ 5อันดับโบสถ์คริสต์สวยที่สุดในโลกกันดีกว่าค่ะ Notre – Dame De Paris , ฝรั่งเศส เป็นโบสถ์ Notre Dame แห่งปารีส ประเทศฝรั่งเศส อีกทั้งยังเป็นโบสถ์ของนิกายคาทอลิกแห่งแรกในประเทศ ที่ก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค […]

เราจะได้อะไรจากการอ่านคำภีร์ไบเบิล

November 28, 2017 admin 0

คัมภีร์ไบเบิลหรือคนที่นับถือศาสนาคริสต์มักเรียกกันว่าพระคัมภีร์คือหลักคำสอนของพระเยซูที่ได้มีการบันทึกเอาไว้เป็นแนวทางสำหรับคริสตศาสนิกชนทุกๆ คนให้ดำเนินตามแบบแผนของพระคัมภีร์ที่ได้มีการบัญญัติกฎระเบียบต่างๆ เอาไว้อย่างชัดเจน แม้ว่าหลักคำสอนพื้นฐานของทุกๆ ศาสนาจะสอนให้คนเราทุกคนเป็นคนดีแต่ก็ยังมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกมากมายที่แต่ละศาสนาใช้วิธีการต่างกัน เมื่อเป็นเช่นนี้หากใครที่เคยได้อ่านคัมภีร์ไบเบิลก็จะได้แนวทางอะไรดีๆ ไปอีกเยอะเหมือนกัน สิ่งที่ได้รับจากการอ่านคัมภีร์ไบเบิล พระคัมภีร์ทำให้เราได้สำนึกผิดเมื่อกระทำบาป – การได้อ่านคัมภีร์ไบเบิลจะทำให้เราทุกคนได้เห็นความผิดหรือบาปอย่างชัดเจนที่สุด เกิดความสำนึกในตัวเองเกี่ยวกับการทำบาปของเรา ทำให้รู้สึกทุกข์ถึงบาปที่ได้กระทำหรือจะกระทำด้วยการขอกลับคืนดีต่อพระเจ้า พร้อมกับการล้างปากที่ว่าจะไม่ทำอีกต่อไปในชีวิตของเรา การศึกษาพระคัมภีร์จะทำให้เกิดความหวังขึ้นกับตัวเรา – ความหวังคือสิ่งประทานอันสมบูรณ์สูงสุดจากพระผู้เป็นเจ้า จะมีอยู่ท่ามกลางผู้ที่มีความเชื่อเพียงเท่านั้น พระคัมภีร์เป็นพระวาจาหรือคำสอนจากพระเจ้า ผู้ที่เชื่อและปฏิบัติตามก็จะพบกับความหวังที่เป็นพระวิญญาณจากพระเจ้าที่ได้ปรากฏในพระวจนะของพระองค์ในพระคัมภีร์ การศึกษาพระคัมภีร์ช่วยให้เกิดสันติสุข – ผู้ที่เข้าใจและรู้ในพระวจนะของพระเจ้าจะเกิดความรู้สึกยินดีปีติและมั่นคงที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของความรักของพระเจ้าซึ่งมีต่อเขามากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้เขาได้พบกับโอกาส ได้พบกับสันติสุขกับพระเจ้าที่ถือว่าเป็นสันติสุขของมนุษย์ทุกคนทั่วโลกต่างก็พยายามค้นหา […]

พิธีการสำคัญในศาสนาคริสต์

November 28, 2017 admin 0

แต่ละศาสนาเกิดจากความเชื่อของแต่ละคนเพราะฉะนั้นพิธีกรรมที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งก็มาจากความเชื่อของการกระทำพิธีการต่างๆ นั้นแล้วจะส่งผลให้จิตใจเกิดความสงบสุขขึ้นมาได้ การประกอบพิธีกรรมต่างๆ จึงได้รับความนิยมสืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน อย่างศาสนาคริสต์แม้ว่าจะมีอายุยืนยาวมากว่า 2,000 ปี แต่ผู้คนทั่วทั้งโลกก็ยังคงให้ความนับถือกันอย่างมากมายรวมถึงพิธีกรรมต่างๆ ก็ยังคงได้รับการสืบทอดมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากลองสรุปพิธีกรรมต่างๆ ของศาสนาคริสต์นั้นสามารถแยกออกได้มากมาย พิธีการสำคัญในศาสนาคริสต์ที่ควรรู้ พิธีศีลล้างบาป หรือ พิธีศีลจุ่ม – ถือเป็นพิธีกรรมแรกที่ผู้เลือกนับถือศาสนาคริสต์จะต้องได้รับเพื่อเป็นการล้างบาป ล้างมลทินต่างๆ ออกไปจากตัวให้หมด เนื่องจากชาวคริสต์เชื่อว่าทุกคนต่างก็มีบาปติดตัวกันมาทั้งนั้น พิธีศีลกำลัง – เป็นพิธีการเจิมน้ำมันบริเวณหน้าผาก เพื่อสร้างการยืนยันเกี่ยวกับความเชื่อในการนับถือศาสนาคริสต์ พิธีศีลมหาสนิท […]

ประวัติความเป็นมาของศาสนาคริสต์

November 28, 2017 admin 0

ศาสนาคริสต์ถือเป็นอีกศาสนาหนึ่งบนโลกที่ปัจจุบันยังคงได้รับความนิยมในการนับถือจากคนทั่วทั้งโลกจำนวนไม่น้อย เป็นศาสนาที่มีอายุความเป็นมายาวนานกว่า 2,000 ปี ผู้คนจำนวนไม่น้อยที่มองว่านี่คือศาสนาที่พวกเขาให้ความเคารพแม้จะมีนิกายแตกออกไปจำนวนไม่น้อยแต่หลักๆ แล้วคำสอนของศาสนาก็ยังคงมุ่งหวังให้ทุกๆ คนทำความดีเพื่อโลกใบนี้จะได้อยู่กันอย่างสงบสุขไม่มีปัญหาใดๆ เข้ามารบกวนการใช้ชีวิตของแต่ละคน ความเป็นมาของศาสนาคริสต์ ศาสนาคริสต์ได้เกิดขึ้นมาบริเวณดินแดนที่เรียกว่าเลแวนต์ ปัจจุบันพื้นที่บริเวณดังกล่าวก็คือประเทศอิสราเอลกับปาเลสไตน์ จัดเป็นศาสนาที่มีผู้นับถือเป็นจำนวนมากศาสนาหนึ่ง เป็นศาสนาที่เรียกว่า เอกเทวนิยม นับถือพระยาห์เวห์เป็นพระเจ้าเพียงแค่พระองค์เดียว ส่วนคำว่า พระคริสต์ มาจากภาษากรีกที่เรียกว่า คริสตอส เป็นศาสนาที่ถูกพัฒนามาจากศาสนายูดาห์ มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2000 ปี ก่อนคริสตกาล ชนเผ่าหนึ่งได้เป็นบรรพบุรุษชองชาวยิว […]

นิกายในศาสนาคริสต์ได้แก่อะไรบ้าง

November 28, 2017 admin 0

ด้วยความที่ศาสนาคริสต์เกิดขึ้นมายาวนานกว่า 2,000 ปีย่อมเป็นเรื่องธรรมดาที่แม้จะเป็นคนนับถือศาสนาเดียวกันแต่ว่าเรื่องของความเชื่อ พิธีกรรมบางอย่างก็มองว่ามีความแตกต่างกันนั่นจึงทำให้เกิดการแบ่งแยกเป็นนิกายต่างๆ ออกมาตามความเชื่อของคนที่นับถือศาสนาคริสต์แต่แยกนิกายออกไป แม้ว่าคำสอนหลักๆ ของศาสนาคือการประพฤติดี สร้างความดีให้กับโลกใบนี้แต่รายละเอียดยิบย่อยของแต่ละนิกายก็มีความแตกต่างกันออกไปตามแต่ความเชื่อด้วยเช่นเดียวกัน นิกายในศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก – เป็นนิกายที่มีความเป็นมาตั้งแต่ยุคเปโตรมีการสถาปนาจากพระเยซูให้เป็นผู้ดูแลพระศาสนจักร นิกายถือได้ว่าพระเยซูคือพระสันตะปาปาพระองค์แรกที่ทุกคนต้องให้ความเคารพนับถือ มีความศรัทธาเชื่อฟังในฐานะของผู้ดูแลฝูงแกะของพระเจ้า เป็นความคิดที่มีการสืบทอดต่อๆ กันมา แม้กระทั่งในปัจจุบันพระสันตะปาปาจึงไม่ได้อยู่แค่ในฐานะของนักบวชแต่ยังถือว่าเป็นประมุขสูงสุดของศาสนจักรที่ทุกๆ คนต้องปฏิบัติตามคำสั่ง นิกายโรมันคาทอลิกเป็นนิกายที่มุ่งมั่นให้สัตบุรุษมีศรัทธาพร้อมปฏิบัติตามพระศาสนจักร เนื่องจากว่าศาสนจักรเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรสวรรค์ เป็นองค์กรที่พร้อมพาทุกๆ คนไปสู่เป้าหมายให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีตามที่พระเจ้าได้มอบเอาไว้ให้ นิกายออร์ธอด็อกซ์ – ต้องย้อนความเป็นมากันไปตั้งแต่ศตวรรษแรกของศาสนาคริสต์ […]

จัดลำดับโบสถ์คริสต์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

November 28, 2017 admin 0

ความน่าสนใจของโบสถ์คริสต์ในทุกแห่งบนโลกใบนี้อย่างหนึ่งก็คือความยิ่งใหญ่และความงดงามที่ได้ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อแสดงถึงความเคารพต่อพระผู้เป็นเจ้าอีกทั้งยังเอาไว้ให้ผู้คนที่นับถือศาสนาคริสต์ได้มาใช้สำหรับการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆ ด้วย สำหรับประเทศไทยเองก็มีโบสถ์คริสต์ที่มีขนาดใหญ่และมีความสวยงามอยู่มากมายีทั่วประเทศ โดยขนาดอาจไม่ได้มีความแตกต่างกันมากนักรวมถึงความสวยงามที่แต่ละแห่งต้องบอกเลยว่างดงามอย่างแท้จริง ลำดับโบสถ์คริสต์ที่ใหญ่และสวยงามที่สุดในประเทศไทย อาสนวิหาร อัสสัมชัญบางรัก กรุงเทพฯ – แค่เหยียบก้าวแรกเข้าไปในโบสถ์แห่งนี้ก็สัมผัสได้ถึงสถาปัตยกรรมแบบเรเนซองต์ที่มีความงดงามแบบหาใดเปรียบไม่ได้ ส่วนผนังและเพดานก็มีความงดงามด้วยจิตรกรรมแบบเฟรสโกและประติมากรรมปูนปั้น เป็นการแสดงถึงความเชื่อในทางศาสนา เป็นอาสนวิหารที่มีอายุยืนยาวกว่า 200 ปี ถือว่าเป็นโบสถ์คริสต์ที่มีความใหญ่และเก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล จันทบุรี – เป็นโบสถ์ไม้ฉลุลายประดับด้วยกระจกสี รูปปั้นของนักบุญในศาสนาคริสต์และรูปปั้นพระแม่มารีตั้งตระหง่านอยู่บริเวณเบื้องหน้า จัดเป็นวิหารทรงโกธิกที่มีความยิ่งใหญ่มาก จัดเป็นหนึ่งสถานที่สำคัญที่ทาง ททท. ยกให้เป็น […]