โรมันคาทอลิก

นิกาย Roman Catholic กับ Protestantism มีข้อแตกต่างกันอย่างไร ?

March 4, 2019 admin 0

นิกายของศาสนาคริสต์ที่จัดว่าเป็นนิกายใหญ่ และมีชื่อเสียงรู้จักไปทั่วโลกได้แก่ นิกาย Catholic กับ Protestantism ซึ่งหลายๆคนอาจสงสัยว่าแล้วคำสอน หรือพิธีกรรมของทั้ง 2 นิกายนี้มีความแตกต่างกันอย่างไร มาอ่านสาระความรู้ดีๆกันเลยดีกว่า นิกาย Roman Catholic   พระสันตะปาปาเป็นประมุข สืบทอดมาตั้งจากอัครสาวกกลุ่มแรก โดยมี Saint Peter ดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาองค์แรก จนกระทั่งสืบทอดมาถึงพระสันตะปาปา Benedict ที่ 16 […]

ความเชื่อของศาสนาคริสต์มีอะไรบ้าง

January 11, 2019 admin 0

‘ศาสนาคริสต์’ เป็นศาสนาเอกเทวนิยม อันมีพื้นฐานมาจากการใช้ชีวิต รวมทั้งคำสอนของพระเยซู ดังที่ปรากฏในพระวรสารในสารบบ รวมทั้งงานเขียนพันธสัญญาใหม่อื่นๆ ผู้นับถือศาสนาคริสต์จะถูกเรียกว่าคริสต์ศาสนิกชน คริสต์ชนมีความเชื่อว่าพระเยซูเป็นบุตรของพระผู้เป็นเจ้า เป็นผู้ช่วยให้รอด เพราะฉะนั้นคริสต์ชนจึงเรียกพระเยซูว่า ‘พระคริสต์’ ศาสนาคริสต์ในปัจจุบันแบ่งออกเป็น 3 นิกายใหญ่ ได้แก่ Roman Catholic , Eastern Orthodox , Protestantism อีกทั้งยังสามารถแบ่งนิกายออกเป็นนิกายย่อยได้อีกหลายนิกาย คริสต์ศาสนิกชน มีความเชื่อว่าพระเยซูคือผู้ช่วยให้รอด […]

พระเจ้า

ศาสนาคริสต์สอนอะไรให้กับเรา ?

January 8, 2019 admin 0

แก่นคำสอนของศาสนาคริสต์ คือ การเชื้อเชิญมนุษย์สู่ความเชื่อ หลายๆครั้ง ที่มนุษย์พบว่า เป็นการยากในการจะเชื่อในพระเจ้า ซึ่งเปี่ยมล้นไปด้วยความรัก เนื่องจากพวกเขายังคงมีความสงสัยในหลายๆอย่างอยู่ เช่น เรื่องการมีอยู่จริงของพระเจ้า , โลกหลังความตาย , ประสบการณ์ความทุกข์อันแสนสาหัสของมนุษย์จึงทำให้พวกเขาเกิดความสงสัยในความรักของพระองค์ นักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่หลายต่อหลายคน พยายามแก้ปริศนาอันลึกลับนี้ ส่วนนักจิตวิทยาเองก็กำลังค้นหาสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้ซึ่งอยู่ในส่วนลึกของจิตใจของมนุษย์… หลักคำสอนของศาสนาคริสต์ที่มีความโดดเด่นอีกเรื่องหนึ่ง คือ ‘ความรัก’ ความรักในที่นี้ไม่ได้หมายความถึง ความรักของชายหนุ่มกับหญิงสาว อันเต็มไปด้วยความปรารถนาทางด้านอารมณ์ หากแต่เป็นความรักแบบมิตรภาพ หวังดี […]

เพลงในศาสนาคริสต์

เพลงร้องในโบสถ์คริสต์มีเพลงอะไรบ้าง ?

December 7, 2018 admin 0

สำหรับแนวเพลงในโบสถ์มีมากมายหลายรูปแบบ สำหรับรูปแบบแรกเริ่มก็คือแนว ‘Chant’ ซึ่งจะเป็นเพลงสวดอย่างเดียว จะเน้นเสียงขับขานของผู้ร้องเป็นส่วนใหญ่ และไม่มีเครื่องดนตรีบรรเลงควบคู่ไปด้วย ส่วนใหญ่แล้วจะรู้จักกันในชื่อว่า ‘Gregorian Chant’ ซึ่งแนวเพลงในรูปแบบนี้ จัดว่าเป็นดนตรี Classic ในช่วงยุคแรกๆ ซึ่งเริ่มต้นมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 4-5 ภายใต้การนำของ Pope Gregory ที่ 1 สำหรับแนวเพลงต่อมาก็คือ ‘Oratorio’ จัดเป็นแนวเพลงสื่อความหมายทางด้านศาสนาเช่นเดียวกัน หากแต่มีวง ‘Orchestra’ […]

ประวัติของโบสถ์ Notre Dame Cathedral ในฝรั่งเศส

August 14, 2018 admin 0

หนึ่งในโบสถ์ที่มีความสวยงาม เป็นเอกลักษณ์จนน่าตกตะลึง โบสถ์ Notre Dame Cathedral เป็นอาสนวิหารประจำอัครมุขมณฑลแห่งปารีส โดยโบสถ์นี้ตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกของกรุงปารีส ชื่อของโบสถ์ คำว่า Notre Dame แปลว่า แม่พระ โดยเป็นคำที่ชาวคริสต์ผู้นับถือนิกายคาทอลิก ใช้เรียกพระนางมารีย์ ปัจจุบันโบสถ์ Notre Dame Cathedral ก็ยังใช้เป็นโบสถ์สำหรับชาวคริสต์โรมันคาทอลิก รวมทั้งเป็นสถานที่ตั้งคาเทดราของอาร์ชบิชอปแห่งปารีส โบสถ์ Notre Dame […]

ประวัติขององค์พระเยซูพระเจ้าของศาสนาคริสต์

August 14, 2018 admin 0

พระเยซู  หรือ Jesus of Nazareth ท่านเป็นชาวยิวโดยกำเนิด ผู้ซึ่งเป็นศาสดาแห่งศาสนาคริสต์ โดยบรรดาผู้ศรัทธา เรียกขานพระองค์ว่า พระเยซูคริสต์ ท่านคือพระผู้ช่วยให้รอด เป็นพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า อีกทั้งยังเป็นพระเจ้าพระบุตรที่เป็นพระบุคคลหนึ่งในพระตรีเอกภาพ จากบันทึกในคัมภีร์ไบเบิล มีตอนที่เล่าขานว่า พระเยซูทรงแสดงปาฏิหาริย์ในการรักษาคนตาบอดให้กลับมามองได้อีกครั้ง ช่วยรักษาคนพิการให้หายจากความไม่สมประกอบ เพียงตรัสว่า บาปของเจ้าได้รับการให้อภัยแล้ว หลังจากที่พระเยซูสิ้นพระชนม์ อันเนื่องมาจากถูกทรมานอย่างโหดเหี้ยม ท่านก็ได้ฟื้นขึ้นหลังจากสิ้นพระชนม์ได้เพียง 3 วัน และเสด็จกลับสู่สวรรค์ […]

ประวัติศาสนาคริสต์ในประเทศไทย

April 10, 2018 admin 0

ศาสนาคริสต์ เป็นศาสนาที่มีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆของโลก อีกทั้งยังเป็น 1 ใน 5 ศาสนาซึ่งอยู่ในประเทศไทย โดยมีกรมการศาสนาให้การรับรอง การเผยแพร่ศาสนาคริสต์ในประเทศไทย เริ่มจากผู้เผยแพร่ชาวยุโรป เป็นกลุ่มแรกที่นำเข้ามาเผยแผ่ และในปัจจุบันนี้ทั่วทั้งโลกมีจำนวนศาสนิกชนมากที่สุดเป็นอันดับสาม 3 จากข้อมูลในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2557 มีจำนวนของผู้นับถือศาสนาคริสต์ราวๆ 617,492 คน เท่ากับ 1.1 % ของประชากรจำนวน 56,657,790 […]

โรมันคอทอลิก หรือ พระศาสนจักรคอทอลิก คืออะไรมีประวัติความเป็นมาอย่างไร

April 10, 2018 admin 0

พระศาสนจักรคาทอลิก ในภาษาอังกฤษเรียกว่า Catholic Church หรือคนไทยจะรู้จักกันดีในชื่อ โรมันคาทอลิก ภาษาอังกฤษ คือ Roman Catholic Church เป็นคริสตจักรขนาดใหญ่ที่สุด โดยมีศาสนิกชนนับถือมากกว่าพันล้านคน มีพระสันตะปาปาเป็นประมุขของศาสนา โดยมีหน้าที่หลัก ได้แก่ การแสดงข่าวดีของพระเยซู , โปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ , ปฏิบัติกิจเมตตา ผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์นิกาย Roman Church จะเรียกตนเองว่า […]

ประวัตินิกายโปรเตสแตนต์ในศาสนาคริสต์

April 10, 2018 admin 0

นิกาย Protestantism เป็นอีกนิกายหนึ่งของชาวคริสต์ ซึ่งนิกายนี้มีจุดเริ่มต้นอยู่ ณ ประเทศเยอรมนี ในต้นคริสต์ศตวรรษที่ 16 มีจุดประสงค์ในการตั้งก็คือเพราะไม่เห็นด้วยกับหลักความเชื่อรวมทั้งวิธีปฏิบัติต่างๆแบบ Roman catholic โดยเฉพาะในเรื่อง ความรอด , การชอบธรรม , คริสตจักรวิทยา นอกจากนี้ Protestantism ยังทำการแบ่งนิกายออกเป็นหลายคริสตจักรย่อย แน่นอนว่ามีหลักความเชื่อแตกต่างกันออกไปอีก แต่ตามทั่วไปแล้วจะยอมรับหลักการหลักแบบเดียวกันคือ มนุษย์จะเป็นคนมีความชอบธรรมในตนเองได้ ก็ต่อเมื่ออาศัยความศรัทธาที่มีต่อพระเจ้าผ่านทางความเชื่อเท่านั้น รวมทั้งมีความเชื่อว่า […]

จัดอันดับโบสถ์คริสต์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

April 10, 2018 admin 0

โบสถ์คริสต์ จัดเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ใช้ในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ ซึ่งมีความแตกต่างกันไปในแต่ล่ะแห่ง บางแห่งมีขนาดเล็ก บางแห่งมีขนาดใหญ่ บางแห่งตกแต่งอย่างเรียบง่าย ส่วนบางแห่งก็ตกแต่งด้วยความวิจิตรอันสุดบรรจง วันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าโบสถ์คริสต์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ประเทศไหนกันบ้าง Milan Cathedral , Milan , Italy วิหาร Milan ในเมือง Milan ประเทศอิตาลี นอกจากจะมีขนาดใหญ่แล้ว ยังเป็นหนึ่งในตัวอย่างอันดีที่สุดของสถาปัตยกรรมแบบโกธิก มียอดแหลม 135 แห่ง มีความสูง […]