church
  • ความหมายและสิ่งที่หน้าจะเป็นในแบบของพระเจ้าตามแบบคริสต์
church

ถ้าหากจะให้พูดถึงเกี่ยวกับความเป็นมาของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แบบโบสถ์ตามศาสนาคริสต์โดยมีพระเจ้าตามศาสนาก็คือพระเยซูซึ่งโดยทั่วไปแล้วหลักของสอนขอแต่ละศาสนานั้นจะสอนให้ทุกคนเป็นคนดีและมุ่งมั่นทำแต่ความดีโดยที่จุดเด่นของโบสถ์ก็เปรียบเหมือนวัดไทยก็คือสถานที่ยึดเหนี่ยวให้ตั่งมั่นทำแต่ความดีไม่ใฝ่ทำชั่วอยู่ตลอดไม่อย่างงั้นก็จะถือว่าทำผิดหลักคำสอนทั้งหมด

  • บทความสำคัญ

โดยทั่วไปแล้วการนับถือของศาสนาคริสต์จะไม่ได้มุ่งเน้นไปในทางคำสอนของพระเยซูเพียงแต่อย่างเดียวแต่จะมุ่งสอนตามหลักของพระผู้เป็นเจ้าสูงสุดโดยการสวดมนตร์ขอพรเพื่อจะให้ได้สิ่งที่ตนเองปราถนาได้ตามสิ่งที่ตนเองอยากที่จะได้แต่ต้องตั่งอยู่ในกฎของคำสอนแต่ถ้าตั่งใจจะขอพรแต่ก็ทำตามหลักคำสอนก็จะไม่ประสบผลสำเร็จตามท่านท่านพึงประวงค์ไว้ในหลักคำสอนที่แท้จริงของพระเจ้าผู้นำของศาสนาคริสต์นั่นก็คือพระเยซู แต่ถ้าเป็นของศาสนาพุทธก็จะมีหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทุกคนเคารพนับถือโดยกฎหลักก็ในการถือศีลของชาวพุทธก็คือศีล 5 ข้อ แต่ถ้าเป็นตามหลักของพระเจ้าเยซูก็จะเป็นมุ่งเน้นทำแต่ความดีไม่เบียดเบียรนคนอื่นและไม่ทำชั่วทำแต่ความดีไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อเป็นเครื่องความสุขของตอนทั้งหมดนี้ก็คือคำสอนของคริสต์ที่ทุกคนนั้นมักจะเข้ามาขอพรกันในโบสถ์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจเพื่อที่จะได้ให้ทุกคนตระหนักถึงบาปบุญคุณโทษ

  • สิ่งน่าที่จะเป็นเมื่อถึงเวลาต้องทำตามหลักคำสอนของคริสต์
church

สิ่งที่ต้องควรปฎิบัติเมื่ออยู่ในโบสถ์ควรจะแต่งกายให้เรียบร้อยและอยู่ในความสงบและนึกถึงพระผู้เป็นเจ้าตามที่พระองค์ได้สั่งสอนสิ่งที่ควรจะทำเมื่ออยู่ในโบสถ์ก็คือทำจิตใจให้สงลและบอกความในใจในสิ่งที่ตนเองได้ทำลงไปทั้งดีและไม่ดีในความเชื่อศาสนาคริสต์ถือว่าท่านได้ทำการไถ่บาปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและก็สำนึกในสิ่งที่ตนเองได้ทำผิดลงไปจะไม่ทำมันอีก

church
church
church

จากที่เราได้เห็นถึงความเป็นมาที่ยาวนานในด้านของความรู้สึกทางด้านศาสนาคริสต์เราก็ต้องทำตามหลักแต่สิ่งที่ทั่วโลกนั้นต่างชมและยกย่องว่าโบสต์นั้นมีความสวยงามติดอันดับต้นๆของโลกเลยในการศิลปะสิ่งก่อสร้างที่อยู่ภายในละภายนอกของตัวโบสถ์ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงความอดมนความกล้าหารและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชาวคริสต์ที่เชื่อว่าถ้าหากรวมตัวกันเป็นกลุ่มก็จะเอาชนะสิ่งที่มุ่งร้ายออกไปจากชีวิตเราได้ด้วยเช่นกันนั่นเลยเป็นเหตุให้โด่งดังในด้านของศิลปะและวัฒธนธรรมต่างๆ ต้องจดจำความสวยงามกันแน่

church