ความเชื่อของศาสนาคริสต์มีอะไรบ้าง

Christianity-01

‘ศาสนาคริสต์’ เป็นศาสนาเอกเทวนิยม อันมีพื้นฐานมาจากการใช้ชีวิต รวมทั้งคำสอนของพระเยซู ดังที่ปรากฏในพระวรสารในสารบบ รวมทั้งงานเขียนพันธสัญญาใหม่อื่นๆ ผู้นับถือศาสนาคริสต์จะถูกเรียกว่าคริสต์ศาสนิกชน

คริสต์ชนมีความเชื่อว่าพระเยซูเป็นบุตรของพระผู้เป็นเจ้า เป็นผู้ช่วยให้รอด เพราะฉะนั้นคริสต์ชนจึงเรียกพระเยซูว่า ‘พระคริสต์’ ศาสนาคริสต์ในปัจจุบันแบ่งออกเป็น 3 นิกายใหญ่ ได้แก่ Roman Catholic , Eastern Orthodox , Protestantism อีกทั้งยังสามารถแบ่งนิกายออกเป็นนิกายย่อยได้อีกหลายนิกาย

คริสต์ศาสนิกชน มีความเชื่อว่าพระเยซูคือผู้ช่วยให้รอด ซึ่งได้พยากรณ์ไว้ในคัมภีร์ Hebrew โดยในศาสนาคริสต์ดั้งเดิมเรียกว่า ‘พันธสัญญาเดิม’ อันมาจากพื้นฐานทางศาสนา โดยคริสต์นั้นแสดงออกมาภายใต้หลักความเชื่อสากล ซึ่งมีมาตั้งแต่ศาสนาคริสต์ยุคแรก นอกจากนี้ยังได้รับการยอมรับอย่างเปี่ยมล้นในบรรดาคริสต์ศาสนิกชนอีกด้วย สำหรับการประกาศความเชื่อนี้มีเรื่องเล่าอยู่ว่า พระเยซูทรงเป็นผู้แบกรับความทรมานจนกระทั่งสิ้นชีพ และถูกนำไปฝังไว้ ก่อนที่พระชนม์จะกลับฟื้นคืนมาอีกครั้ง และกลายมาเป็นชีวิตนิรันดร์ นอกจากนี้ผู้ที่เชื่อในพระองค์และไว้วางใจว่าพระองค์จะกลายมาเป็นผู้ไถ่บาป คริสต์ศาสนิกชนยังมีความเชื่ออีกว่าพระเยซูทรงเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ บนนั้นพระองค์ทรงควบคุมรวมทั้งปกครองโลกรวมกับพระบิดา นิกายของศาสนาคริสต์ส่วนใหญ่สอนว่า พระเยซูจะกลับมาจัดการมนุษย์ทุกผู้ทุกนาม ไม่ว่าจะทั้งคนเป็นหรือคนตาย รวมทั้งจะมอบชีวิตนิรันดร์แก่สาวกของพระองค์ พระองค์ทรงถูกมองว่าเป็นแบบอย่างของชีวิตที่ดีงาม นอกจากนี้ท่านยังเป็นทั้งผู้เผยแพร่พระวจนะ รวมทั้งเป็นพระเจ้าเพื่อลงมารับสภาพมนุษย์

หลักความเชื่อในศาสนาคริสต์

  • เชื่อในพระผู้เป็นเจ้า , พระบิดาแห่งนิรันดร์ , พระเยซูคริสต์ และพระวิญญาณบริสุทธิ์
  • เชื่อว่ามนุษย์จะได้รับโทษอันเนื่องมาจากบาปของตน
  • เชื่อว่ามนุษย์สามารถรอดพ้นจากบาปทั้งปวงได้ ด้วยการเชื่อฟังกฎและศาสนพิธีทั้งหลาย
  • เชื่อว่าหลักธรรมกับศาสนพิธีเบื้องต้น
  • เชื่อว่ามนุษย์จำเป็นต้องถูกเรียกจากพระผู้เป็นเจ้า ด้วยการพยากรณ์ รวมทั้งการวางมือจากผู้มีสิทธิอำนาจ เพื่อสั่งสอนวิธีปฏิบัติทางศาสนพิธีของพระกิตติคุณนั้น
  • เชื่อมั่นอย่างแรงกล้าในการวางระเบียบที่เป็นไปในทางเดียวกันกับ การดำปรงอยู่ในศาสนจักรยุคต้น นั่นก็คือ อัครสาวก , ศาสดาพยากรณ์ , ศิษยาภิบาล รวมทั้งตำแหน่งอื่นๆ
  • มีความเชื่อว่า Bible เป็นพระคัมภีร์ของพระผู้เป็นเจ้า หากแต่ต้องมีการแปลออกมาอย่างถูกต้อง คุณจำเป็นต้องมีความเชื่ออย่างแรงกล้าด้วยว่า พระคัมภีร์ Mormon เป็นของพระผู้เป็นเจ้า