นิกาย Roman Catholic กับ Protestantism มีข้อแตกต่างกันอย่างไร ?

โรมันคาทอลิก
RomanCatholic-01

นิกายของศาสนาคริสต์ที่จัดว่าเป็นนิกายใหญ่ และมีชื่อเสียงรู้จักไปทั่วโลกได้แก่ นิกาย Catholic กับ Protestantism ซึ่งหลายๆคนอาจสงสัยว่าแล้วคำสอน หรือพิธีกรรมของทั้ง 2 นิกายนี้มีความแตกต่างกันอย่างไร มาอ่านสาระความรู้ดีๆกันเลยดีกว่า

นิกาย Roman Catholic  

พระสันตะปาปาเป็นประมุข สืบทอดมาตั้งจากอัครสาวกกลุ่มแรก โดยมี Saint Peter ดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาองค์แรก จนกระทั่งสืบทอดมาถึงพระสันตะปาปา Benedict ที่ 16 สำหรับองค์ปัจจุบัน คือ องค์ที่ 265

นิกาย Roman Catholic มีนักบวชเรียกว่า บาทหลวง นักบวชหญิงจะเรียกว่า ซิสเตอร์ โดยให้เกียรติพระนาง Maria หรือแม่ของพระเยซูเป็นพิเศษ ยกย่องพระนางว่า ‘แม่พระ’ รวมทั้งยกย่องวีรบุรุษ รวมทั้งวีรสตรีทางศาสนา Catholic มีความเชื่อว่า ในพิธี Missa หรือ พิธีนมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์ เมื่อขนมปังกับเหล้าองุ่นถูกเสกในพิธี ก็เปรียบได้กับเนื้อและพระโลหิต ดั่งเช่นพระเยซูทรงรับประทานในอาหารค่ำมื้อสุดท้าย

โบสถ์นิกาย Roman Catholic ทุกแห่ง ถือเป็น 1 เดียวกัน ขึ้นตรงต่อกรุง Vatican และองค์พระสันตะปาปา เพราะฉะนั้น ถ้าคุณเป็น Catholic คุณสามารถไปโบสถ์แห่งไหนก็ได้ที่ใกล้บ้าน เปลี่ยนไปได้เรื่อยๆตามแต่สะดวก

Protestantism  

Protestantism ถือกำเนิดมาจากการแยกนิกายในสมัย Martin luther king หลังจากนั้น จึงได้มีการแยกนิกายย่อยอีกหลายนิกาย เพราะฉะนั้นจึงไม่ได้ขึ้นตรงกับ Vatican หรือพระสันตะปาปาแต่อย่างใด แต่สำหรับในประเทศไทย Protestantism ได้แบ่งออกเป็น 4 สายใหญ่ๆ ได้แก่

  • สภาคริสตจักรในประเทศไทย
  • สหกิจคริสตจักร
  • สหแบ๊บติสท์
  • เซเวนเดย์แอดเวนทิสท์

นอกจากนี้ยังมีคริสตชนที่ไม่มีสังกัด เรียกว่า คริสตจักรอิสระ อีกด้วย สำหรับโบสถ์ใน 4 สายหลักนี้ จะมีเครือข่ายเชื่อมโยงถึงกัน อีกทั้งยังมีการจัดตั้งอย่างเป็นระบบระเบียบ อีกทั้งยังมีการควบคุมดูแลหลักข้อความเชื่อให้ถูกต้อง แต่ในความเป็นจริงแล้วก็มีคริสตจักรซึ่งไม่ได้อยู่ใน 4 สายนี้ตั้งขึ้นเอง ทำให้ผู้สนใจต้องใช้วิจารณญาณอยู่พอสมควร

Protestantism ไม่มีนักบวชแต่มีผู้ถวายตัวรับใช้พระเจ้า โดยเรียกว่า ศาสนจารย์ , ศิษยาภิบาล และผู้ประกาศ โดยผู้ดำรงตำแหน่งนี้สามารถแต่งงานหรือไม่แต่งงานก็ได้ มีคำเรียกนำหน้าว่า อาจารย์

Protestantism ไม่ให้ความสำคัญพิเศษกับพระนาง Maria รวมทั้งนักบุญต่างๆเท่าไหร่นัก หากจะเน้นการเข้าถึงพระเยซูได้ด้วยตนเอง แต่สำหรับบางคนที่สนใจเรื่องศาสนศาสตร์สตรี ก็จะให้ความสำคัญกับพระนาง Maria มากขึ้น ในฐานะที่นางแบบอย่างของสตรีคริสตชนที่ดี

สถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของ Protestantism เรียกว่าคริสตจักร ตามปกติแล้วเมื่อรับเชื่อ ณ โบสถ์ไหน ก็ต้องร่วมนมัสการที่โบสถ์นั้นเป็นประจำ พยายามอย่าเปลี่ยนไปมา และมีพิธีทางศาสนาในวันอาทิตย์เรียกว่าพิธีนมัสการ