เพลงในศาสนาคริสต์

เพลงร้องในโบสถ์คริสต์มีเพลงอะไรบ้าง ?

December 7, 2018 admin 0

สำหรับแนวเพลงในโบสถ์มีมากมายหลายรูปแบบ สำหรับรูปแบบแรกเริ่มก็คือแนว ‘Chant’ ซึ่งจะเป็นเพลงสวดอย่างเดียว จะเน้นเสียงขับขานของผู้ร้องเป็นส่วนใหญ่ และไม่มีเครื่องดนตรีบรรเลงควบคู่ไปด้วย ส่วนใหญ่แล้วจะรู้จักกันในชื่อว่า ‘Gregorian Chant’ ซึ่งแนวเพลงในรูปแบบนี้ จัดว่าเป็นดนตรี Classic ในช่วงยุคแรกๆ ซึ่งเริ่มต้นมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 4-5 ภายใต้การนำของ Pope Gregory ที่ 1 สำหรับแนวเพลงต่อมาก็คือ ‘Oratorio’ จัดเป็นแนวเพลงสื่อความหมายทางด้านศาสนาเช่นเดียวกัน หากแต่มีวง ‘Orchestra’ […]

ประวัติของโบสถ์ Notre Dame Cathedral ในฝรั่งเศส

August 14, 2018 admin 0

หนึ่งในโบสถ์ที่มีความสวยงาม เป็นเอกลักษณ์จนน่าตกตะลึง โบสถ์ Notre Dame Cathedral เป็นอาสนวิหารประจำอัครมุขมณฑลแห่งปารีส โดยโบสถ์นี้ตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกของกรุงปารีส ชื่อของโบสถ์ คำว่า Notre Dame แปลว่า แม่พระ โดยเป็นคำที่ชาวคริสต์ผู้นับถือนิกายคาทอลิก ใช้เรียกพระนางมารีย์ ปัจจุบันโบสถ์ Notre Dame Cathedral ก็ยังใช้เป็นโบสถ์สำหรับชาวคริสต์โรมันคาทอลิก รวมทั้งเป็นสถานที่ตั้งคาเทดราของอาร์ชบิชอปแห่งปารีส โบสถ์ Notre Dame […]

ประวัติขององค์พระเยซูพระเจ้าของศาสนาคริสต์

August 14, 2018 admin 0

พระเยซู  หรือ Jesus of Nazareth ท่านเป็นชาวยิวโดยกำเนิด ผู้ซึ่งเป็นศาสดาแห่งศาสนาคริสต์ โดยบรรดาผู้ศรัทธา เรียกขานพระองค์ว่า พระเยซูคริสต์ ท่านคือพระผู้ช่วยให้รอด เป็นพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า อีกทั้งยังเป็นพระเจ้าพระบุตรที่เป็นพระบุคคลหนึ่งในพระตรีเอกภาพ จากบันทึกในคัมภีร์ไบเบิล มีตอนที่เล่าขานว่า พระเยซูทรงแสดงปาฏิหาริย์ในการรักษาคนตาบอดให้กลับมามองได้อีกครั้ง ช่วยรักษาคนพิการให้หายจากความไม่สมประกอบ เพียงตรัสว่า บาปของเจ้าได้รับการให้อภัยแล้ว หลังจากที่พระเยซูสิ้นพระชนม์ อันเนื่องมาจากถูกทรมานอย่างโหดเหี้ยม ท่านก็ได้ฟื้นขึ้นหลังจากสิ้นพระชนม์ได้เพียง 3 วัน และเสด็จกลับสู่สวรรค์ […]

ประวัติศาสนาคริสต์ในประเทศไทย

April 10, 2018 admin 0

ศาสนาคริสต์ เป็นศาสนาที่มีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆของโลก อีกทั้งยังเป็น 1 ใน 5 ศาสนาซึ่งอยู่ในประเทศไทย โดยมีกรมการศาสนาให้การรับรอง การเผยแพร่ศาสนาคริสต์ในประเทศไทย เริ่มจากผู้เผยแพร่ชาวยุโรป เป็นกลุ่มแรกที่นำเข้ามาเผยแผ่ และในปัจจุบันนี้ทั่วทั้งโลกมีจำนวนศาสนิกชนมากที่สุดเป็นอันดับสาม 3 จากข้อมูลในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2557 มีจำนวนของผู้นับถือศาสนาคริสต์ราวๆ 617,492 คน เท่ากับ 1.1 % ของประชากรจำนวน 56,657,790 […]

โรมันคอทอลิก หรือ พระศาสนจักรคอทอลิก คืออะไรมีประวัติความเป็นมาอย่างไร

April 10, 2018 admin 0

พระศาสนจักรคาทอลิก ในภาษาอังกฤษเรียกว่า Catholic Church หรือคนไทยจะรู้จักกันดีในชื่อ โรมันคาทอลิก ภาษาอังกฤษ คือ Roman Catholic Church เป็นคริสตจักรขนาดใหญ่ที่สุด โดยมีศาสนิกชนนับถือมากกว่าพันล้านคน มีพระสันตะปาปาเป็นประมุขของศาสนา โดยมีหน้าที่หลัก ได้แก่ การแสดงข่าวดีของพระเยซู , โปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ , ปฏิบัติกิจเมตตา ผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์นิกาย Roman Church จะเรียกตนเองว่า […]

ประวัตินิกายโปรเตสแตนต์ในศาสนาคริสต์

April 10, 2018 admin 0

นิกาย Protestantism เป็นอีกนิกายหนึ่งของชาวคริสต์ ซึ่งนิกายนี้มีจุดเริ่มต้นอยู่ ณ ประเทศเยอรมนี ในต้นคริสต์ศตวรรษที่ 16 มีจุดประสงค์ในการตั้งก็คือเพราะไม่เห็นด้วยกับหลักความเชื่อรวมทั้งวิธีปฏิบัติต่างๆแบบ Roman catholic โดยเฉพาะในเรื่อง ความรอด , การชอบธรรม , คริสตจักรวิทยา นอกจากนี้ Protestantism ยังทำการแบ่งนิกายออกเป็นหลายคริสตจักรย่อย แน่นอนว่ามีหลักความเชื่อแตกต่างกันออกไปอีก แต่ตามทั่วไปแล้วจะยอมรับหลักการหลักแบบเดียวกันคือ มนุษย์จะเป็นคนมีความชอบธรรมในตนเองได้ ก็ต่อเมื่ออาศัยความศรัทธาที่มีต่อพระเจ้าผ่านทางความเชื่อเท่านั้น รวมทั้งมีความเชื่อว่า […]

จัดอันดับโบสถ์คริสต์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

April 10, 2018 admin 0

โบสถ์คริสต์ จัดเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ใช้ในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ ซึ่งมีความแตกต่างกันไปในแต่ล่ะแห่ง บางแห่งมีขนาดเล็ก บางแห่งมีขนาดใหญ่ บางแห่งตกแต่งอย่างเรียบง่าย ส่วนบางแห่งก็ตกแต่งด้วยความวิจิตรอันสุดบรรจง วันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าโบสถ์คริสต์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ประเทศไหนกันบ้าง Milan Cathedral , Milan , Italy วิหาร Milan ในเมือง Milan ประเทศอิตาลี นอกจากจะมีขนาดใหญ่แล้ว ยังเป็นหนึ่งในตัวอย่างอันดีที่สุดของสถาปัตยกรรมแบบโกธิก มียอดแหลม 135 แห่ง มีความสูง […]

จัดอันดับโบสถ์คริสต์สวยที่สุดในโลก

April 10, 2018 admin 0

โบสถ์ เป็นศาสนสถานที่รวบรวมเอาทั้ง ความเชื่อ ความหวัง และความศรัทธาของมนุษย์เข้าไว้ด้วยกัน นอกจากนี้ในแต่ละโบสถ์ยังเต็มไปด้วยงานศิลปะและสถาปัตยกรรมอันแตกต่างกัน จนก่อเกิดเป็นความสวยงามอันทรงคุณค่าที่น่าอนุรักษ์ไว้ บางโบสถ์ถึงกับได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกจากองค์กร UNESCO วันนี้เราอยากมาเชิญชวนเพื่อนๆให้ไปรับชมกับ 5อันดับโบสถ์คริสต์สวยที่สุดในโลกกันดีกว่าค่ะ Notre – Dame De Paris , ฝรั่งเศส เป็นโบสถ์ Notre Dame แห่งปารีส ประเทศฝรั่งเศส อีกทั้งยังเป็นโบสถ์ของนิกายคาทอลิกแห่งแรกในประเทศ ที่ก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค […]

เราจะได้อะไรจากการอ่านคำภีร์ไบเบิล

November 28, 2017 admin 0

คัมภีร์ไบเบิลหรือคนที่นับถือศาสนาคริสต์มักเรียกกันว่าพระคัมภีร์คือหลักคำสอนของพระเยซูที่ได้มีการบันทึกเอาไว้เป็นแนวทางสำหรับคริสตศาสนิกชนทุกๆ คนให้ดำเนินตามแบบแผนของพระคัมภีร์ที่ได้มีการบัญญัติกฎระเบียบต่างๆ เอาไว้อย่างชัดเจน แม้ว่าหลักคำสอนพื้นฐานของทุกๆ ศาสนาจะสอนให้คนเราทุกคนเป็นคนดีแต่ก็ยังมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกมากมายที่แต่ละศาสนาใช้วิธีการต่างกัน เมื่อเป็นเช่นนี้หากใครที่เคยได้อ่านคัมภีร์ไบเบิลก็จะได้แนวทางอะไรดีๆ ไปอีกเยอะเหมือนกัน สิ่งที่ได้รับจากการอ่านคัมภีร์ไบเบิล พระคัมภีร์ทำให้เราได้สำนึกผิดเมื่อกระทำบาป – การได้อ่านคัมภีร์ไบเบิลจะทำให้เราทุกคนได้เห็นความผิดหรือบาปอย่างชัดเจนที่สุด เกิดความสำนึกในตัวเองเกี่ยวกับการทำบาปของเรา ทำให้รู้สึกทุกข์ถึงบาปที่ได้กระทำหรือจะกระทำด้วยการขอกลับคืนดีต่อพระเจ้า พร้อมกับการล้างปากที่ว่าจะไม่ทำอีกต่อไปในชีวิตของเรา การศึกษาพระคัมภีร์จะทำให้เกิดความหวังขึ้นกับตัวเรา – ความหวังคือสิ่งประทานอันสมบูรณ์สูงสุดจากพระผู้เป็นเจ้า จะมีอยู่ท่ามกลางผู้ที่มีความเชื่อเพียงเท่านั้น พระคัมภีร์เป็นพระวาจาหรือคำสอนจากพระเจ้า ผู้ที่เชื่อและปฏิบัติตามก็จะพบกับความหวังที่เป็นพระวิญญาณจากพระเจ้าที่ได้ปรากฏในพระวจนะของพระองค์ในพระคัมภีร์ การศึกษาพระคัมภีร์ช่วยให้เกิดสันติสุข – ผู้ที่เข้าใจและรู้ในพระวจนะของพระเจ้าจะเกิดความรู้สึกยินดีปีติและมั่นคงที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของความรักของพระเจ้าซึ่งมีต่อเขามากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้เขาได้พบกับโอกาส ได้พบกับสันติสุขกับพระเจ้าที่ถือว่าเป็นสันติสุขของมนุษย์ทุกคนทั่วโลกต่างก็พยายามค้นหา […]

พิธีการสำคัญในศาสนาคริสต์

November 28, 2017 admin 0

แต่ละศาสนาเกิดจากความเชื่อของแต่ละคนเพราะฉะนั้นพิธีกรรมที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งก็มาจากความเชื่อของการกระทำพิธีการต่างๆ นั้นแล้วจะส่งผลให้จิตใจเกิดความสงบสุขขึ้นมาได้ การประกอบพิธีกรรมต่างๆ จึงได้รับความนิยมสืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน อย่างศาสนาคริสต์แม้ว่าจะมีอายุยืนยาวมากว่า 2,000 ปี แต่ผู้คนทั่วทั้งโลกก็ยังคงให้ความนับถือกันอย่างมากมายรวมถึงพิธีกรรมต่างๆ ก็ยังคงได้รับการสืบทอดมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากลองสรุปพิธีกรรมต่างๆ ของศาสนาคริสต์นั้นสามารถแยกออกได้มากมาย พิธีการสำคัญในศาสนาคริสต์ที่ควรรู้ พิธีศีลล้างบาป หรือ พิธีศีลจุ่ม – ถือเป็นพิธีกรรมแรกที่ผู้เลือกนับถือศาสนาคริสต์จะต้องได้รับเพื่อเป็นการล้างบาป ล้างมลทินต่างๆ ออกไปจากตัวให้หมด เนื่องจากชาวคริสต์เชื่อว่าทุกคนต่างก็มีบาปติดตัวกันมาทั้งนั้น พิธีศีลกำลัง – เป็นพิธีการเจิมน้ำมันบริเวณหน้าผาก เพื่อสร้างการยืนยันเกี่ยวกับความเชื่อในการนับถือศาสนาคริสต์ พิธีศีลมหาสนิท […]